دانلود رایگان


تابع - دانلود رایگاندانلود رایگان تابع

دانلود رایگان تابع تابع
تعداد صفحات : 30 صفحه

فرمت : word ( قابل ویرایش )

برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید.
قسمتی از متن:
تابع
در ریاضیات ، تابع رابطه ای است که رابطه بین اعضای یک مجموعه را با اعضایی از مجموعه ای دیگر (شاید یک عضو از مجموعه) را بیان می کند. نظریه درباره تابع یک پایه اساسی برای خیلی از شاخه های ریاضی به حساب می آید. مفاهیم تابع ، نگاشت و تبدیل معمولاً مفاهیم مشابه ای هستند. عملکرد ها معمولاً دو به دو بین اعضای تابع وارد عمل می شوند.
تعریف تابع
در ریاضیات تابع عملکردی است که برای هر ورودی داده شده یک خروجی منحصر بفرد تولید می کند معکوس این مطلب را در تعریف تابع بکار نمی برند. یعنی در واقع یک تابع می تواند برای چند ورودی متمایز خروجیهای یکسان را نیز تولید کند. برای مثال با فرض y=x2 با ورودیهای 5- و 5 خروجی یکسان 25 را خواهیم داشت. در بیان ریاضی تابع رابطه ای است که در آن عنصر اول به عنوان ورودی و عنصر دوم به عنوان خروجی تابع جفت شده است.
در واقع در ریاضیات رابطه را مجموعه جفتهای مراتب معرفی می کنند. با این شرط که هرگاه دو زوج با مولفه های اول یکسان در این رابطه موجود باشند آنگاه مولفه های دوم آنها نیز یکسان باشد. همچنین در این تعریف خروجی تابع را به عنوان مقدار تابع در آن نقطه می نامند. مفهوم تابع اساسی اکثر شاخه های ریاضی و علوم محاسباتی می باشد. همچنین در حالت کلی لزومی ندارد که ما بتوانیم فرم صریح یک تابع را به صورت جبری آلوگرافیکی و یا هر صورت دیگر نشان دهیم.
فقط کافیست این مطلب را بدانیم که برای هر ورودی تنها یک خروجی ایجاد می شود در چنین حالتی تابع را می توان به عنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفت که برای هر ورودی یک خروجی تولید می کند. همچنین لزومی ندارد که ورودی یک تابع ، عدد و یا مجموعه باشد. یعنی ورودی تابع را می توان هر چیزی دلخواه در نظر گرفت البته با توجه به تعریف تابع و این مطلبی است که ریاضیدانان در همه جا از آن بهره می برند.
تاریخچه تابع
نظریه مدرن توابع ریاضی بوسیله ریاضیدان بزرگ لایب نیتر مطرح شد همچنین نمایش تابع بوسیله نمادهای (y=f(x توسط لئونارد اویلر در قرن 18 اختراع گردید، ولی نظریه ابتدایی توابع به عنوان عملکرهایی که برای هر ورودی یک خروجی تولید کند توسط جوزف فوریه بیان شد. برای مثال در آن زمان فوریه ثابت کرد که هر تابع ریاضی سری فوریه دارد.
چیزی که ریاضیدانان ما قبل اوبه چنین موردی دست نیافته بودند، البته موضوع مهمی که قابل ذکر است آنست که نظریه توابع تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه ها در قرن 19 پایه و اساس محکمی نداشت. بیان یک تابع اغلب برای مبتدی ها با کمی ابهام همراه است، مثلا برای توابع کلمه x را به عنوان ورودی و y را به عنوان خروجی در نظر می گیرند ولی در بعضی جاها y,x را عوض می کنند.
ورودی تابع
ورودی یک تابع را اغلب بوسیله x نمایش می دهند. ولی زمانی که ورودی تابع اعداد صحیح باشد. آنرا با x اگر زمان باشد آنرا با t ، و اگر عدد مختلط باشد آنرا با z نمایش می دهند. البته اینها مباحثی هستند که ریاضیدانان برای فهم اینکه تابع بر چه نوع اشیایی اثر می کند بکار می رود. واژه قدیمی آرگومان قبلا به جای ورودی بکار می رفت. همچنین خروجی یک تابع را اغلب با y نمایش می دهند در بیشتر موارد به جای f(x) , y گفته می شود. به جای خروجی تابع نیز کلمه مقدار تابع بکار می رود. خروجی تابع اغلب با y نمایش داده می شود. ولی به عنوان مثال زمانی که ورودی تابع اعداد مختلط باشد، خروجی آنرا با "W" نمایش می دهیم. (W = f(z
تعریف روی مجموعه ها
یک تابع رابطه ای منحصر به فرد است که یک عضو از مجموعه ای را با اعضای مجموعه ای دیگر مرتبط می کند. تمام روابط موجود بین دو مجموعه نمی تواند یک تابع باشد.
مفهوم تابع
دید کلی
مفهوم تابع یکی از مهم ترین مفاهیم علم ریاضی بوده و به همان اندازه در ریاضی اهمیت دارد که مفهوم مجموعه دارد. اغلب، می گویند تابع، کمیت متغیری است که از کمیت متغیر دیگر تبعیت می کند. برای توزیع "معمولی"، مانند:
Y=sinx ,y=x2 , y=a+bx
والی آخر، این تعریف کاملا مناسب می باشد. ممکن است اگر توابع دیگری، مانند: y=sin2x+cos2x
را در نظر بگیریم، می بینیمی که مقادیر آن تابعه دیگر تغییر نمی کند و بنابراین دیگر کمیت متغیری که از کمیت x تبعیت کند، وجود نداد.
تعریف تابع:
تناظری که به هر عنصر x از یک مجموعه x فقط و فقط یک عنصر y از یک مجموعه y رانسبت را دهد، تایع گویند. توابع را با حروف f یا حروف کوچک خطی لاتین نشان می دهیم.
مفهوم تابع از دیدگاه دیگری
از طرفی، تحت عنوان کمیت "چیزهایی" را در نظر می گیرند که آنها همه با هم قابل مقایسه باشند. یعنی "چیزهایی که" بین آن ها روابط "بیشتر" و "کم تر" و.جود دارد.
در صورتی که در ریاضیات، توابعی نیز مطالعه می شود که برای آنها این روابط تعیین نشده است، مثلا به عنوان مثال از اعداد کمپلکس (مختلط) یا به طور کلی از عناصر یک مجموعه دلخواه می توان اسم برد. توجه دقیق نشان می دهد که در مفهوم تابع وابستگی تغییرات به تغییرات متغیر مستقل آنم اندازه مهم نیست که تناظر بین مقادیر متغیر مستقل و مقادیر تابع مهم می باشد. به خصوص اگر به خاطر بیاوریم که تمامی اطلاعات راجع به تابع، می تواند از بیان گرافیکی آن استخراج گردد، و در نتیجه نباید فرض بین بیان گرافیکی تابع و خود تابع قائل شده و از طرفی
رافیک تابع مجموعه نقاطی است که هر یک از آن ها با دو مختصات y,x یعنی با (x,y) مشخص میگرند. بدین ترتیب به نظر می رسد که در تعریف تابع، مناسب است از آن خصوصیات مجموعه زوج های مرتب استفاده گردد که ویژه گرافیک تابع باشند.
قلمرو و برد تابع:
مجموعه x را قلمرو تابع و مجموعه y را برد تابع f می نامند. تابعf را از مجموعه x به مجموعه y را معمولا به صورت f:x→y y=f(x)
نشان می دهند.
مثال هایی از تابع:
1) تبدیل درجه فارنهایت به سانتیگراد را در نظر می گیریم برای هر عدد حقیقی x، درجه فارنهایت معادل است با:
درجه سانتیگراد.
فرض می کنیم y,x هر دو عدد مجموعه اعداد حقیقی باشند، در نتیجه این عمل، به هر عنصر x از مجموعه
Xعنصر یگانه f(x) از مجموعه y را نظیر می کند. اگر داشته باشیم:
پس نتیجه می گیریم برای هر مقدار x یک مقدار x از منحصر بفردی y موجود است.
f(32)=0 f(68)= 0 f(212)=0
مفهوم تابع برای سه تایی مرتب:
اگر در نظر بگیریم که خود متناظر به توسعه 3- تایی مرتب مجموعه هایی است که9 جزو اول آن زیر مجموعه از حاصل ضرب مستقیم جز دوم و سوم آن می باشد و بین عناصر این حاصل ضرب زوج هایی که اجزا اول آنها یکسان و اجزا دوم آن ها متفاوت باشند. وجود ندارد، یعنی اگر (x,z),(x,y) عناصر حاصلضرب مستقیم باشند، آنگاه y=z خواهد بود. بنابراین طبق تعریف:
3- تایی (f,x,y) را تابع گویند، هر گاه:
(1) باشد.
(2) F زوج هایی نداشته باشد که اجزا اول ان ها یکسان و اجزا دوم آن ها متقارن باشند.
گراف تابع:
در تابع f:X→Y مجموعه تمامیزوج هائی که اجزای اول آن ها را عناصر مجموعه X و اجزای دوم آن ها را تصویر عناصر مجموعه X تشکیل می دهند، گراف تابع خواهد بود.
مفاهیم مربوط به تابع:
برای توابع مفاهیمی مانند "گراف تابع"، "ناحیه مبدا تابع"، "ناحیه تعریف تابع"، "ناحیه مقادیر تابع" ظاهر می شود چون برای تابع، ناحیه تعریف با ناحیه مبدا منطبق می شود، بدین جهت برای تابع فقط ناحیه تعریف را به تنهایی به کار می برند. تابه f را با ناحیه تعریف x ناحیه مقصد y تابعی را "نوع x→y" می نامند.
تعبیر هندسی تابع:
f تابع است اگر خطی موازی محور y ها رسم کنیم منحنی تابع را فقط و فقط در یک نقطه قطع کند. یعنی به ازای یک y فقط و فقط یک x داشته باشیم.
خواص توابع

تابع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش تعریف و بکارگیری تابع و توابع و نوع بازگشتی تابع و ...

برای استفاده از یک تابع در برنامه نویسی در مرحله اول باید تابع خود را تعریف نماییم تا ...

First Derivative of a Function - analyzemath.com

First Derivative of a Function. What is the graphical meaning of the first derivative of a function in calculus? A graphical interpretation of the ...

تابع لايف - Tab3live | @Tab3Live

إستمتع معنا بمتابعة المباريات لحظة بلحظة أينما كنت وادعمنا من خلال اعجابك بصفحتنا ...

look arab (@lookarab) • Instagram photos and …

80 Followers, 28 Following, 8 Posts - See Instagram photos and videos from look arab (@lookarab)

‫الاسطورة لبث المباريات المشفره LiveHd720 - Home | …

‎الاسطورة لبث المباريات المشفره LiveHd720‎. 328,650 likes · 1,964 talking about this. ‎الاسطورة لبث ...

رونار تابع المباراة وأكد أنه على حق

تفاعل الناخب الوطني هيرفي رونار - موقع جريدة المنتخب almountakhab موقع رياضي يطلعكم على أخر ...

‫عمل فورم ادخال فى الاكسل بطريقة سهلة بدون اكواد مع …

24.09.2015 · الجزء الرابع الترحيل في اليوزر فورم ... ابسط مما تتصور مع الرائع اسلام رجب إلى ...

‫عمل فورم ادخال فى الاكسل بطريقة سهلة بدون اكواد مع …

24.09.2015 · الجزء الرابع الترحيل في اليوزر فورم ... ابسط مما تتصور مع الرائع اسلام رجب إلى ...

تابع Find در اکسل و نحوه استفاده از آن | گروه تخصصی اکسل پدیا

پیدا کردن عبارتی خاص در یک سلول با استفاده از تابع Find در اکسل. خیلی وقتها میخوایم ...

تابع بسل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معادله بسلی معادله‌ای است که از معادلات قابل حل با سری‌هاست، و دارای نقطه تکین منظم ...

تابع نمایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویژگی‌ها. تابع نمایی معکوس تابع لگاریتم طبیعی y = ln x است. دامنه آن تمام اعداد حقیقی است.

تعليم بريس

موقع تعليمي تربوي يهتم بكل ما يخص العملية التعليمية من موارد ومستجدات

‫عمل فورم ادخال فى الاكسل بطريقة سهلة بدون اكواد مع …

24.09.2015 · الجزء الرابع الترحيل في اليوزر فورم ... ابسط مما تتصور مع الرائع اسلام رجب إلى ...

آموزش تابع ریاضی بخش اول ، مفهوم تابع

مجتمع آموزشی سلام همت تابع ریاضی به صورت ویدئویی - مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان ...

تابع - Wiktionary

Arabic: ·to continue, carry on· to pursue, follow· to observe, examine to search for, seek·following, succeeding, subsequent subsidiary, dependent ...

معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران

دانلود کارخانه شیر پاستوریزه

پاورپوینت در مورد گسترش هاي زبان و ادبیات

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی (درس اهرم چیست)

دانلود پاورپوینت در مورد نحوه محاسبه ریسک کنترل ..

سهراب سپهري

مقاله درباره شناسایی و مهار گیاه هرز پیچک صحرایی

مديريت صنعتي كاربرد كنترل كيفيت در صنايع شوينده

دانلود فایل گزارش کارورزی بهداشت مدارس دبستان دخترانه .

پاورپوینت فصل هفتم علوم پایه نهم ( آثاری از گذشته زمین )