دانلود رایگان


دانلود تحقیق جرایم مربوط به اسناد سجلی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق جرایم مربوط به اسناد سجلی

دانلود رایگان دانلود تحقیق جرایم مربوط به اسناد سجلی استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود حتی اگر این سازوکار در ارتباط با جرایم مربوط به احوال شخصیه نیز اتفاق افتد مثمر ثمر است. جرم مرتبط با ثبت احوال، رفتاری است که کارمندان ثبت احوال و یا سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است. از سوی دیگر جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور اخلاقی می باشند. بنابراین در اینجا هر رفتاری از کارمند ثبت احوال یا سران دفاتر که منجر به نقض قوانین و مقررات ثبتی گردد مشمول مجازات های ثبتی است که در حقوق جزا و قوانین ثبتی برای متخلف و مجرم ثبتی پیش بینی شده است. به بیان ساده تر جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی است که در حقوق و قوانین ثبتی برایش مجازات تعیین شده است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت، کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است که در این تحقیق مورد مداقه قرار خواهد گرفت. همچنین مجازات های پیش بینی شده برای جرایم ثبتی عبارتند ازحبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری
فصل اول:مفاهیم مرتبط با ثبت احوال
استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آن ها می توان به اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد. در این اصول قوه قضاییه قوه ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف مهمی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می باشد. سازمان ثبت احوال کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مربوط به احوال و شخصیه افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان، هویت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت دقیق هویت ها، از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملا ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا فات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود
حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد. همچنین نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت امور مربوط به نام و نام خانوادگی، تعهدات و معاملات، ازدواج و طلاق و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری، کاملا محسوس است.[۱] از سوی دیگر حوزه حقوق ثبت هم، همانند سایر قوانین گسترش یافته است، به طوری که باید گفت شامل حقوق ثبت احوال، اسناد و املاک می شود. همانطور که می دانیم ممکن است جرایمی در زمینه ثبت احوال به وقوع بپیوندد. ضمانت اجرای این جرایم، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبت را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت اسناد، املاک و احوال می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضداجتماعی منجر به نقض قوانین است. جرایم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت احوال در نقض قوانین و مقررات ثبتی یا مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور اخلاقی می باشند و در نهایت ابزار حمایت حقوق کیفری در این زمینه مجازات ها هستند
مبحث اول: مفهوم جرم-جرم انگاری- جرم زدایی
گفتار اول: جرم
جرم در لغت به معنای گناه و جناح و عصیان آمده است. در مورد تعریف جرم از نظر اصطلاحی تعاریف گوناگونی از جرم وجود دارد که به اختصار به برخی از آنها خواهیم پرداخت
کُنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمین تعیین شده باشد، جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمین است که قانون آن را مشخص می کند. کُنش های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی گیرند، بلکه فقط وقتی جرم نامیده می شوند که مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنها منظور شده باشد.
در غیر این صورت اعمال ضد اجتماعی که نام جرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده­ی جرم شناسی (با شرایط خاص) و نه حقوق جزا، مورد مطالعه قرار گیرند
یکی از حقوقدانان در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت، مجازات معیّن کرده باشد.
بعضی از متأخرین جرم را به هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش بینی نموده باشد . دانسته اند. به نظر می رسد که قانون جمهوری اسلامی ایران نیز همین تعریف را پذیرفته باشد. در شریعت اسلام نیز جرم به زیر تعریف شده است
جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد
به هر حال اصطلاح جرم یکی از اصطلاح هایی است که هر چه در ارائه ی تعریفی از آن کوشش بیش تری شده است، موفقیت کم تری بدست آمده است. حقوق دانان، جامعه شناسان، سیاسیون و جرم شناسان و روان شناسان هر یک بر اساس علاقه و دانش خودش تعریفی از آن بدست داده اند که بر همه ی آنها می توان خرده گرفت.
در حالی که تعریف های حقوقی و اخلاقی جرم بر جنبه های هنجاری جرم تاکید دارند، تعریف های روان پزشکانه و روان شناختی بر جنبه رفتاری فعل مجرمانه و یا ویژگی های مرتکب آن تاکید می کنند
در حقوق کیفری، جرم به فعل یا ترک فعلی تعریف شده که برای آن مجازات تعیین شده باشد. به گفته عزت فتاح، این تعریف هر چند عینی، صریح و کوتاه است ، هم موسع است و هم مضیق. موسع است، چراکه به رفتارهایی سرایت دادنی است که با آن قانون گذار آنها را جرم دانسته، ولی نه مضراند و نه ضد اجتماعی. این تعریف مشخص نکرده که چه رفتاری را می توان منع کیفری کرد. آیا چون قانونگذار این چنین خواسته، جرم است یا او تنها رفتار مجرمانه را اعلام و کشف می کند؟ به زبان فقهی و اصولی، آیا این قانون کاشف از واقع است یا ناقل؟ مرز رفتارهای غیرقانونی مستوجب کیفر با رفتارهای دیگری که در دایره اقتدار عمومی با ابزار غیرکیفری پاسخ دریافت می کنند چیست؟ آیا برای این مرز ملاکی عینی و نه دلبخواهی می توان سراغ گرفت؟
تعریف قانونی جرم نمی تواند به ما پاسخ بدهد که چرا انواع خاصی از رفتارها را جرم می دانیم در حالیکه رفتارهای مشابه را مجاز می شماریم. ملاک این گزینش چیست؟ هم چنین، نمی تواند مشخص کند که ملاک جرم بودن بر اساس پاسخ- یعنی ضمانت اجرای کیفری- چیست؟ اگر جامعه و قانون گذار به نفع نظام های غیر کیفری از مجازات صرفنظر کنند، آیا باز هم آن را مجرمانه می نامیم؟
از اینرو به نظر می رسد که آن گونه که هنری و میلوانیچ گفته اند، این تعریف بیش تر برای اعلام کفایت مذاکرات و به پایان بردن بحث به کار می آید تا تعریفی علمی و ناشی از طبیعت موضوع
زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است که اگر ما قواعد و بعضی رفتارها را در زمینه های میحطی مناسب و بعضی ها را نامناسب تعریف کرده اند پیروی نکنیم فعالیت هایمان دستخوش هرج و مرج می گردد لذا همانگونه که در جوامع ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شکل دهنده رفتار اعضای آن جامعه است همیشه در حاشیه نیز افرادی خلاف این حرکت کلی به گونه ای ناهنجار عمل می کنند. بنابراین رفتار انحرافی باید با توجه به ارزشها و هنجارهای اجتماعی مورد پسند هر جامعه توجیه شود. از این روی انحراف یا کجروی را می توان ناهمواری یا مجموعه نا هنجاری های معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحضه ای از مردم در اجتماع یا جامعه پذیرفته شده است. و یا اینکه انحراف را عبارت از رفتارهایی که هنجارهای اجتماعی مهمی را نقض کرده و در نظر تعداد زیادی از مردم قابل نکوهش است تعریف کرد
شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود تحقیق جرایم مربوط به اسناد سجلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نرم افزار قانون‌ ثبت‌ احوال – مصوب‌ ۱۶ ۴ ۱۳۵۵ با ...

دانلود نرم افزار ... قانون‌ تخلفات‌ ، جرایم‌ و مجازات‌ های‌ مربوطبهاسناد سجلی ...

قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و ش ...

قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در وکالت آنلاین

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه :جعل اسناد ...

پایان نامه :جعل اسناد هويتي در استان خوزستان جولای 7, 2016 / در سایت پایان ...

قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و ش ...

قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در وکالت آنلاین

مقاله تاريخچة تكيه معاون الملك

تاخیر در اعلان سود و محافظه کاری غیر شرطی

مقاله آشنائی با کارت شبکه

دانلود پاورپوینت اينترنت 23 اسلاید

پاورپوینت در مورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد

ربات

پاورپوینت دارالفنون

دانلود مقاله تير

ایده های بزرگ برای کارگاه کوچک

تحقیق در مورد دردهاي ناگهاني در سرطان